ฉันไม่เข้าใจคำแนะนำของคุณนัก โปรดอธิบายเพิ่มเติมหรือใช้คำภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อความกระจ่าง

ฉันเข้าใจคำแนะนำของคุณแล้ว โปรดอธิบายเพิ่มเติมหรือใช้คำภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อความกระจ่าง

I understand your instructions. Please explain more or use more English wordsสล็อตto make it clearer.